Beleid inzake de bescherming van de vertrouwelijkheid (Privacybeleid) 

Laatste bijwerking: 01/04/2020 

Voorwoord 

Groupe La Française en de bedrijven die er deel van uitmaken (in dit document gezamenlijk aangeduid als “de Groep”, “wij” of “we”, “ons” of “onze”) hebben respect voor de vertrouwelijkheid van uw gegevens en uw persoonlijke levenssfeer en wij doen ons uiterste best om uw persoonsgegevens te beschermen (hierna: de “Persoonsgegevens”). Lees de hiernavolgende paragrafen aandachtig door om te begrijpen hoe wij uw Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken en de opties die u ter beschikking heeft in het kader van hun gebruik. 

Dit Beleid inzake de bescherming van de vertrouwelijkheid is van toepassing op alle situaties met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens die door de Groep wordt geïmplementeerd als onderdeel van haar producten- en dienstenaanbod (de “Producten en Diensten”). 

Uw Persoonsgegevens kunnen direct of indirect van u worden verzameld of via een derde partij. Bovendien kunnen ze worden verzameld via papieren formulieren of via een van de volgende websites van de Groep (hierna: de “Websites”): 

Dit Beleid inzake de bescherming van de vertrouwelijkheid omvat een eerste deel (Deel I) over de algemene voorwaarden voor het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens en een tweede deel (Deel II) over de specifieke kenmerken van de verzameling en verwerking van Persoonsgegevens afhankelijk van de entiteit van de Groep die verantwoordelijk is voor de verwerking, de betrokken Producten en Diensten en de gebruikte Website.

DEEL I: ALGEMEEN 

Dit Beleid inzake de bescherming van de vertrouwelijkheid (Deel I) is van toepassing ongeacht of u een “Bezoeker” van de Website bent (wat betekent dat u alleen de online aangeboden Producten en Diensten bekijkt), een “Gebruiker” bent (wat betekent dat u bent geregistreerd op de Website) of een “Klant” bent (wat betekent dat u u heeft geabonneerd op aanbiedingen van Producten of Diensten van de Groep). 

We raden u aan dit Beleid inzake de bescherming van de vertrouwelijkheid op gezette tijden te raadplegen, aangezien we het regelmatig bijwerken en wijzigen. 

1/ WELKE GEGEVENS WORDEN ER VERZAMELD DIE OP MIJ BETREKKING HEBBEN? 

Persoonsgegevens die u rechtstreeks aan ons meedeelt 

We kunnen Persoonsgegevens rechtstreeks van u verzamelen: 

 • via inschrijfformulieren; 

 • bij een verzoek om contact;  

 • bij het aanvragen van documentatie; en 

 • bij het aangaan van een zakelijke, contractuele of investeringsrelatie met een groepsmaatschappij. 

Lees Deel II van dit Beleid voor meer informatie over het soort verzamelde Persoonsgegevens. 

Als u deze Persoonsgegevens niet wenst te delen, zijn sommige van de diensten en/of opties die beschikbaar zijn op de Website en/of gerelateerd aan ons aanbod van Producten en Diensten mogelijk niet beschikbaar. 

Houd er bovendien rekening mee dat zoals de meeste online-diensten die wij automatisch en elke keer verzamelen als u een van onze Websites bezoekt, bepaalde gegevens en informatie over u en/of uw computer of elektronisch apparaat verzamelen door het gebruik van Cookies. Deze informatie omvat met name: 

 • het IP-adres dat automatisch wordt toegewezen aan uw computer wanneer u internet gebruikt; 

 • het type internetbrowser dat u gebruikt; 

 • het type systeem en het bedieningsapparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Website;  

 • de domeinnaam van uw internetprovider;  

 • de webpagina van waaruit u komt;  

 • het land van uw woonplaats en uw taal; 

 • de pagina's en opties die u bezoekt en waartoe u toegang hebt op onze Website. 

Bij het verkrijgen van toegang, het bezoeken en/of gebruiken van een van onze Websites, kunnen we derhalve uw bezoek volgen en bepaalde gegevens verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de Producten en Diensten en uw activiteit op de Website. Lees ons Cookiebeleid voor meer informatie over ons gebruik van Cookies, beschikbaar op het volgende adres: https://www.la-francaise.com/nl/politique-de-cookies/

Persoonsgegevens die we van derden verzamelen 

We kunnen Persoonsgegevens over u verkrijgen van de partners van de Groep.  

We kunnen bijvoorbeeld Persoonsgegevens verzamelen bij:  

 • Banken of financiële adviseurs die onze Producten en Diensten distribueren;  

 • Beheerders van onroerend goed belast met het controleren van huurders, enz. 

2/HOE WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT? 

We verwerken uw Persoonsgegevens volgens de volgende wettelijke grondslagen: uw toestemming (verzoek om informatie of documentatie), een contract (inschrijvingsformulier, registratie om te profiteren van Producten en Diensten), naleving van de toepasselijke wetgeving of wanneer wij een legitiem belang nastreven. We zijn van mening dat het risico in verband met Persoonsgegevens die wij verwerken op basis van onze legitieme belangen niet buitensporig of ingrijpend is. We hebben met name maatregelen genomen om uw rechten te beschermen door passende bewaartermijnen toe te passen en door passende beveiligingscontroles te waarborgen. 

Voor meer informatie over het doeleinde van de uitgevoerde verwerkingen, verzoeken wij u Deel 2 van dit Beleid te lezen. 

3/ HOE LANG WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS BEWAARD? 

We slaan dergelijke Persoonsgegevens op voor een beperkte periode en noodzakelijk voor het doeleinde waarvoor we ze verwerken en in elk geval voor de tijd die nodig is om aan een wettelijke of reglementaire verplichting te voldoen.  

Persoonsgegevens gebruikt om u documentatie toe te sturen 

Uw Persoonsgegevens worden bewaard zolang uw abonnement actief is. U kunt uw lidmaatschap op elk moment beëindigen door u af te melden via de link aangegeven in de aan u gericht e-mail met documentatie. In ieder geval zullen, bij het uitblijven van contact van uw zijde gedurende een periode van drie jaar, uw Persoonsgegevens worden verwijderd. 

Persoonsgegevens gebruikt om u commerciële aanbiedingen te sturen 

Uw Persoonsgegevens worden bewaard zolang u akkoord gaat met het ontvangen van onze commerciële aanbiedingen. U kunt ze op elk moment weigeren door u af te melden via de link die wordt aangegeven in de e-mail met de documentatie over een commercieel aanbod. In ieder geval zullen, bij het uitblijven van contact van uw zijde gedurende een periode van drie jaar, uw Persoonsgegevens worden verwijderd. 

Persoonsgegevens gebruikt in de context van een commerciële, contractuele relatie of investering 

We slaan dergelijke Persoonsgegevens op voor een beperkte periode en noodzakelijk voor het doeleinde waarvoor we ze verwerken, dat wil zeggen tijdens de duur van onze contractuele relatie en in elk geval voor de tijd die nodig is om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting. 

Voor meer informatie over de bewaartermijn van Persoonsgegevens, verzoeken wij u deze paragraaf te raadplegen: ‎12 “WAT MOET IK DOEN ALS IK ANDERE VRAGEN HEB OVER HET PRIVACYBELEID?”. 

4/HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BUITEN DE EUROPESE UNIE DOORGEGEVEN? 

Indien de verwerking van uw Persoonsgegevens een doorgifte buiten de Europese Unie/EER impliceert, wordt dit gedaan naar landen die door de Europese Commissie zijn vermeld als voldoende bescherming biedend van de gegevens en/of omkaderd door passende garanties en op basis van contractbepalingen, zoals gepubliceerd door de Europese Commissie en/of landen die een erkende certificering hebben verkregen. 

Wanneer het delen van dergelijke Persoonsgegevens een doorgifte aan de Verenigde Staten met zich meebrengt, wordt de doorgifte gedaan aan ontvangers die de Privacy Shield-certificering hebben verkregen. 

Voor meer informatie over de doorgifte van Persoonsgegevens buiten de Europese Unie/EER verzoeken wij u de onderstaande paragraaf te raadplegen “WAT MOET IK DOEN ALS IK ANDERE VRAGEN HEB OVER HET PRIVACYBELEID?” 

5/ HOE WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS GEDEELD? 

De Groepsmaatschappijen 

We kunnen uw Persoonsgegevens delen met de bedrijven die deel uitmaken van de groep. Meer informatie over de bedrijven van de Groep vindt u op pagina https://www.la-francaise.com/nl/informatie-mbt-regelgeving/

Dienstverleners  

Als onderdeel van onze activiteiten kunnen we ertoe worden gebracht uw Persoonsgegevens door te geven aan dienstverleners die niet bij de Groep zijn aangesloten en die optreden als onderaannemers. Deze dienstverleners gebruiken de Persoonsgegevens om ons in staat te stellen de Producten en Diensten te leveren, om de Website ter beschikking te stellen of om ons bij te staan in verband met het beheer van onze activiteit. 

Deze dienstverleners kunnen bijvoorbeeld IT-serviceproviders, logistieke en marketingpartners zijn, onze host of dienstverleners die ons helpen met het beheer van gegevens, verzenden van e-mails, informatieanalyse, maar ook onroerendgoedbeheerders, makelaarskantoren, banken, beleggingsadviseurs, belastingadviseurs, accountants, advocaten of andere externe professionele adviseurs. 

We geven aan onze dienstverleners alleen de Persoonsgegevens door die ze nodig hebben om hun diensten te verlenen en we werken met hen samen om uw Persoonsgegevens te respecteren en te beschermen. 

We kunnen er ook toe geleid worden om uw Persoonsgegevens door te geven aan bedrijven waaraan wij diensten verlenen maar alleen om onze contractuele verplichtingen jegens hen na te komen en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. 

We geven geen Persoonsgegevens door aan bedrijven voor hun eigen marketing- of bedrijfsdoeleinden. Daarentegen kunnen we uw Persoonsgegevens alleen aan onze zakenpartners bekendmaken om u de Producten of Diensten of soortgelijke producten of diensten te leveren die u mogelijk interesseren. 

Wettelijke verplichtingen  

We kunnen ertoe geleid worden Persoonsgegevens door te geven op verzoek van een administratieve instantie (belastingdienst, CNIL - de Franse gegevensbeschermingsautoriteit) en/of een gerechtelijke instantie (bijv. reactie op een uitspraak, beschikking, bevel van een rechtbank), op verzoek of als vereist door de wet, om onze rechten, eigendommen en/of onze veiligheid en/of die van anderen te beschermen. 

We kunnen Persoonsgegevens delen met bedrijven die helpen bij de bestrijding van fraude en het onderzoeken van fraude. 

We kunnen uw Persoonsgegevens ook bekendmaken in het kader van de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, door toezicht op de contracten en/of het instellen van activiteiten die kunnen leiden tot het opstellen van een aangifte van verdenking of een maatregel ter bevriezing van de activa. 

Overig 

Tenzij anders bepaald in dit Privacybeleid of met uw voorafgaande toestemming, zullen we volgens de normale gang van zaken geen Persoonsgegevens verkopen, vercommercialiseren of uitlenen aan andere bedrijven. 

Echter, in geval van een mogelijke reorganisatie van de bedrijven die deel uitmaken van de Groep (verwerving, fusie, gedeeltelijke verkoop van activa of een andere soortgelijke transactie), kunnen uw Persoonsgegevens worden doorgegeven aan een ander bedrijf, maar deze communicatie zal dan onderworpen zijn aan het van kracht zijnde Privacybeleid. 

6/ ZIJN ONZE PRODUCTEN EN DIENSTEN BESTEMD VOOR MINDERJAREN? 

Onze Producten en Diensten zijn niet gericht op of bestemd voor kinderen. Door een van de Websites van de Groep te gebruiken, verklaart u daarom dat u meer dan 15 jaar oud bent. Gebruik anders geen Website van de Groep zonder voorafgaande toestemming van de ouders. 

7/ HOE WEET IK DAT MIJN PERSOONSGEGEVENS VOLLEDIG VEILIG WORDEN BEWAARD? 

We hebben een aantal beveiligingsmaatregelen genomen om verlies, verduistering of misbruik van uw Persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt te voorkomen. Om de veiligheid te garanderen van de gegevens die u online meedeelt tijdens de verzending, hanteren we methodes voor encryptie, authenticatie, analyses van stromen en we voeren met name beveiligingscontroles uit op de hostingomgevingen. 

8/ HOE KUNNEN DE LINKS OP DE WEBSITE DIE NAAR ANDERE WEBSITES DOORVERWIJZEN DAN DIE VAN DE GROEP VAN INVLOED ZIJN OP MIJ? 

Elke Website kan verschillende hypertekstlinks naar andere Websites van de Groep bevatten. 

Bovendien kan elke Website hypertekstlinks bevatten naar andere websites en applicaties die worden beheerd door bedrijven die geen deel uitmaken van de Groep. Deze links zijn alleen bedoeld om uw browsen te vergemakkelijken en om u de meest complete informatie als mogelijk te bieden. We hebben geen enkele controle over deze websites en applicaties die onafhankelijk zijn van de Groep en die een afzonderlijk privacybeleid hebben. Bijgevolg kan de Groep om welke reden dan ook niet aansprakelijk worden gesteld, met name wat betreft de nauwkeurigheid, relevantie, beschikbaarheid, betrouwbaarheid van de informatie en de producten en diensten die op deze websites worden aangeboden, de eerbiediging van het auteursrecht, de wettigheid of betamelijkheid van het materiaal op deze websites en applicaties van derden toegankelijk via onze Website. We moedigen u derhalve aan om het privacybeleid en de voorwaarden van de websites en applicaties van derden te lezen voordat u ze gebruikt. Houd er bij het verlaten van onze Website rekening mee dat ons Privacybeleid niet langer van toepassing is. 

Bovendien is de Groep niet verantwoordelijk voor hypertekstlinks naar haar eigen Websites, die websites van derden zouden kunnen integreren in hun eigen websites, zelfs als de groep de derde uitgever van die website zou hebben gemachtigd om een dergelijke link te plaatsen. 

Ten slotte, en meer in het algemeen, verbiedt de Groep dat om het even welke persoon een hyperlink op een of meer pagina's van zijn websites plaatst zonder haar uitdrukkelijke voorafgaande toestemming. 

9/ HOE KAN IK HET VERZENDEN VAN E-MAILS, SMS WEIGEREN OF ME ERVAN AFMELDEN? 

Als u geen e-mail van de Groep meer wenst te ontvangen over evenementen, nieuwe Producten of Diensten, soortgelijke Producten of Diensten of andere commerciële communicatie, klikt u eenvoudigweg op de link “afmelden” onderaan elke e-mail en volgt u de aangegeven procedure. 

Als u geen sms meer wenst te ontvangen, kunt u “STOP” naar het aangegeven nummer sturen als de optie beschikbaar is, anders neemt u contact op met uw gebruikelijke contactpersoon. 

 10/ HOE KAN IK TIJDENS HET BROWSEN OP EEN WEBSITE TOEGANG KRIJGEN TOT GEGEVENS, DEZE BIJWERKEN OF WISSEN VAN “UW RUIMTE” EN/OF “MIJN EXTRANET”? 

U kunt verbinding maken met “Uw Ruimte” en/of “Mijn Extranet” indien u voor dit onderdeel geautoriseerd bent. Nadat u bent ingelogd, kunt u uw gegevens wijzigen en uw Persoonsgegevens bijwerken. Het is uw verantwoordelijkheid om uw authenticatiegegevens (inclusief uw gebruikersnaam en wachtwoord) te beschermen en, zoals vermeld in de Algemene voorwaarden, bent u verantwoordelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd met uw authenticatiegegevens. 

11/ WELKE RECHTEN HEB IK MET BETREKKING TOT MIJN PERSOONSGEGEVENS? 

Door toepassing van het wettelijke en regelgevende kader dat van toepassing is op de bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer, hebt u recht op toegang, rectificatie, oppositie, verwijdering, beperking van verwerkingen, evenals het recht op overdraagbaarheid van uw Persoonsgegevens onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen.  

Deze rechten zijn niet onvoorwaardelijk en elk van deze rechten is onderworpen aan bepaalde voorwaarden in overeenstemming met de Franse wet (met name Wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot computers, bestanden en vrijheden, zoals gewijzigd, maar ook alle wetgeving die van toepassing is op de Groep in bank- en financiële zaken), de aanbevelingen van de CNIL, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“AVG”) 

Evenzo als we uw Persoonsgegevens met uw toestemming hebben verzameld en verwerkt hebt u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van op toestemming gebaseerde verwerkingen uitgevoerd voorafgaand aan de intrekking ervan. 

U hebt ook het recht om de richtlijnen voor het gebruik van uw Persoonsgegevens vast te stellen voor na uw overlijden. 

In deze context kunt u op elk gewenst moment per brief contact opnemen met Groupe La Française op het volgende adres: Groupe La Française - Délégué à la Protection des Données (Functionaris voor gegevensbescherming) – 128, boulevard Raspail - F-75006 PARIJS, of per e-mail: dpo@la-francaise.com

Voordat we uw verzoek beoordelen, kunnen we u om aanvullende informatie vragen om u te identificeren. Als u de gevraagde informatie niet verstrekt en we u als gevolg daarvan niet kunnen identificeren, kunnen we weigeren op uw verzoek te reageren. 

Ten slotte hebt u het recht om een klacht in te dienen over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens bij uw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (voor Frankrijk is dat de CNIL: www.cnil.fr).  

12/ WAT MOET IK DOEN ALS IK ANDERE VRAGEN HEB OVER HET PRIVACYBELEID? 

Als u vragen of twijfels heeft over dit Privacybeleid, kunt u contact opnemen met de Functionaris voor gegevensbescherming, per e-mail: dpo@la-francaise.com of door ons per post een brief te sturen naar Groupe La Française - Délégué à la Protection des Données (Functionaris voor gegevensbescherming) – 128, boulevard Raspail - F-75006 PARIJS. 

13/ WELKE WETTELIJKE REGELING IS VAN TOEPASSING OP DIT PRIVACYBELEID? 

Dit Privacybeleid wordt beheerst door de Franse wet, met name door wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevens, bestanden en vrijheden, zoals gewijzigd, de aanbevelingen van de CNIL en de AVG. Houd er rekening mee dat dit beleid kan worden gewijzigd met in achtneming van de wijzigingen in de regelgeving. 

Deel II: SPECIFIEKE PRODUCTEN EN DIENSTEN 

Meer in het bijzonder, al naar gelang de entiteit van de betreffende groep, de Producten en Diensten in kwestie en de Website die u gebruikt, kunnen de verzamelde gegevens, de verwerkingsdoeleinden en de wettelijke basis verschillen. Raadpleeg de onderstaande tabellen voor de betreffende bedrijfssector voor meer informatie over het verwerken van uw persoonsgegevens. 

 1/ Groupe La Française 

De verwerkingsverantwoordelijke is het bedrijf GROUPE LA FRANCAISE, een bedrijf dat is geregistreerd in het handels- en bedrijvenregister van Parijs onder nummer 480 871 490 en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd te 128 boulevard Raspail, 75006 Parijs. 

U vindt hieronder de lijst met Persoonsgegevens die we van u verzamelen, de doeleinden en de wettelijke basis die worden gebruikt voor elke uitgevoerde verwerking. 

Categorie betrokken personen 

Soort persoonsgegevens 

Doeleinde van de verwerking 

Wettelijke basis van de verwerking 

KLANTEN 

Websites en Sociale netwerken (cookies en tracking) 

Follow-up van advertentiecampagnes en prospectie van sociale netwerken  

Follow-up van de statistieken voor het raadplegen van onze internetsites 

Uw toestemming  

Telefonische opname van gesprekken (geregistreerde gegevens) 

Ervoor zorgen dat de diensten die aan klanten worden geleverd, voldoen aan onze wettelijke verplichtingen 

Uitvoering van onze wettelijke verplichtingen 

Klachten van klanten (achternaam, voornaam, e-mailadres) 

Verwerking van klantverzoeken, bemiddeling met de toezichthouders, kwaliteitscontrole van de opvolging van de relatie met de klanten 

Uitvoering van een contract dat wij met u hebben afgesloten 

 

 

DIENSTVERLENERS 

Invoerbestand en follow-up (naam, voornaam, e-mail, KvK-nummer en alle documenten vereist door het invoerbestand in verband met de partner om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen) 

Het aangaan van een relatie 

Ons legitieme belang  

Follow-up van de relatie  

Uitvoering van onze wettelijke verplichtingen 

 

Het afsluiten van een contract 

Uitvoering van een contract dat wij met u hebben afgesloten 

Procesvoering  

Uitvoering van een contract dat wij met u hebben afgesloten 

2/Onroerend goed 

De verwerkingsverantwoordelijke is LA FRANÇAISE REAL ESTATE MANAGERS, een bedrijf dat is geregistreerd in het handels- en bedrijvenregister van Parijs onder nummer 399 922 699 en waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 128 boulevard Raspail, 75006 Parijs. 

U vindt hieronder de lijst met Persoonsgegevens die we van u verzamelen, de doeleinden en de wettelijke basis die worden gebruikt voor elke uitgevoerde verwerking. 

Categorie betrokken personen 

Soort persoonsgegevens 

Doeleinde van de verwerking 

Legitiem belang van de verwerking 

HUURDERS 

(RECHTSPERSONEN of NATUURLIJKE PERSONEN) 

 

- Natuurlijke personen: Burgerlijke staat van de huurder, zijn/haar geboortedatum, adres, bankgegevens, financiële documenten vereist voor het onderzoek van het dossier (loonstrook, belastingaangifte, arbeidsovereenkomst, bezit onroerend goed, indien van toepassing, ...), enz.  

In geval van geschillen met huurders: kennis van de financiële situatie van de huurder. 

Rechtspersonen: KvK-nummers, balans, winst- en verliesrekening, identiteitsdocument van vertegenwoordigers van de rechtspersoon en alle op wettelijke en reglementaire vereiste documenten. 

Onderzoek van huurders 

Ons legitieme belang  

Opvolging van beheer verhuur door vastgoedbeheerders 

Uitvoering van een contract dat wij met u hebben afgesloten 

Administratief beheer van geschillen 

Uitvoering van een contract dat wij met u hebben afgesloten 

Verkoop van onroerend goed aan derden 

Ons legitieme belang  

Rapportage aan vennoten SCPI (beursgenoteerde vastgoedfondsen) 

Uitvoering van een contract dat wij met u hebben afgesloten 

Wetgeving inzake bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering en corruptie 

Uitvoering van onze wettelijke verplichtingen 

Belastingaangifte 

Uitvoering van onze wettelijke verplichtingen 

Mandaten bij onroerend goed makelaars 

Ons legitieme belang 

 

 

ONTVANGERS KREDIETRENTE 

Burgerlijke staat van ontvangers kredietrente, financiële en gezinssituatie als bewijs om de gewenste lijfrente af te sluiten, bankgegevens, contactgegevens van de erfgenamen, noodzakelijke elementen om het dossier te volgen na de acceptatie.  

Aankoop van particulieren 

Ons legitieme belang 

Follow-up van het dossier van de ontvanger van kredietrente 

Uitvoering van een contract dat wij met u hebben afgesloten 

Beheer van lijfrente 

Uitvoering van een contract dat wij met u hebben afgesloten 

Verkoop van het onroerend goed 

Ons legitieme belang 

 

KOPERS / VERKOPERS 

Dossier Investering/Desinvestering in onroerend goed (burgerlijke staat van kopers, verkopers, alle benodigde documenten voor de samenstelling van het dossier voor analyse van acceptatie van het aanbod, herkomst van fondsen, enz.) 

Aankoop/verkoop van onroerend goed via het onroerend goedvermogen beheerd door de vastgoedbeheerder 

Het aangaan van een relatie 

Uitvoering van een wettelijke verplichting (bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering) 

 

 

Ons legitieme belang 

Mandaten bij onroerend goed makelaars 

Onze legitieme belangen 

 

KLANTEN SCPI 

Burgerlijke staat, adres, bankgegevens, huwelijksstatus, herkomst van fondsen, financiering van verwerving van aandelen 

Aankoop/verkoop van aandelen in SCPI 

 

 

Wetgeving inzake bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering 

 

 

Bijeenroeping algemene vergaderingen van SCPI 

Uitvoering van een contract dat wij met u hebben afgesloten 

Uitvoering van een wettelijke verplichting (bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering) 

Uitvoering van een contract dat wij met u hebben afgesloten 

 

3/Distributie 

De verwerkingsverantwoordelijke is LA FRANCAISE AM FINANCE SERVICES, een bedrijf dat is geregistreerd in het handels- en bedrijvenregister van Parijs onder nummer 326 817 467 en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 128 boulevard Raspail, 75006 Parijs. 

U vindt hieronder de lijst met Persoonsgegevens die we van u verzamelen, de doeleinden en de wettelijke basis die worden gebruikt voor elke uitgevoerde verwerking. 

Categorie betrokken personen 

Soort persoonsgegevens 

Doeleinde van de verwerking 

Wettelijke basis van de verwerking 

KLANTEN 

 

 

Klanten - natuurlijke personen: Burgerlijke staat, e-mail, fiscale situatie, adres, huwelijksvermogenstelsel, woonplaats, IBAN, telefoonnummer, adres, nationale identiteitskaart, paspoort, bewijs van woonadres, voogdij, pandrecht op SCPI-aandelen, overlijdensakte, alle documenten vereist in het kader van de wetgeving inzake bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering, KYC MiFID, enz. 

 

Zakelijke klanten: KvK-registratie, bevoegdheden en nationale identiteitskaart van de ondertekenaar, balans, resultatenrekening en alle vereiste documenten in het kader van de wetgeving inzake bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering. 

KYC (Know Your Customer) 

Uitvoering van onze wettelijke verplichtingen 

Bepalen van doelgroepmeting 

Uw toestemming 

Verwerkingsregister SCPI 

Uitvoering van een contract dat wij met u hebben afgesloten 

Betaling van SCPI-dividenden 

Uitvoering van een contract dat wij met u hebben afgesloten 

Verwerking van IFU's (unieke fiscale documenten) en belastingaangiften 

Uitvoering van een contract dat wij met u hebben afgesloten 

Bijeenroeping algemene vergaderingen van SCPI 

Uitvoering van een contract dat wij met u hebben afgesloten 

 

PROSPECTS 

 

Klanten - natuurlijke personen: Naam, voornaam e-mailadres in de eerste uitwisselingsfase. In de tweede fase, bij interesse over een financieel instrument: Burgerlijke staat, e-mail, fiscale situatie, adres, huwelijksvermogensstelsel, woonplaats, telefoonnummer, adres, nationale identiteitskaart, paspoort, bewijs van woonadres, voogdij, alle documenten vereist in het kader van de wetgeving inzake bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering, KYC MiFID, enz. 

 

Zakelijke klanten: Naam, voornaam e-mailadres in de eerste uitwisselingsfase. In een tweede fase, KvK-registratie, bevoegdheden en nationale identiteitskaart van de ondertekenaar, balans, winst- en verliesrekening en alle documenten vereist in het kader van de wetgeving inzake bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering. 

Het aangaan van een relatie met een klant en een KYC opzetten 

Ons legitieme belang 

Relatiebeheer met potentiële klanten 

Uw toestemming 

DISTRIBUTEURS 

Naam, voornaam, e-mail, uittreksel KvK-registratie en alle documenten die vereist zijn voor het invoerbestand in verband met de partner om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen 

KYP (kennis over de partner) 

Uitvoering van onze wettelijke verplichtingen 

Beheer van overeenkomsten (retrocessies, follow-up aangebrachte klanten, enz.) 

Uitvoering van een contract dat wij met u hebben afgesloten 

4/Waardepapieren  

De verwerkingsverantwoordelijke is LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT, een bedrijf dat is geregistreerd in het handels- en bedrijvenregister van Parijs onder nummer 314 024 019 en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 128 boulevard Raspail, 75006 Parijs. 

U vindt hieronder de lijst met Persoonsgegevens die we van u verzamelen, de doeleinden en de wettelijke basis gebruikt voor elke uitgevoerde verwerking. 

Categorie betrokken personen 

Soort persoonsgegevens 

Doeleinde van de verwerking 

Wettelijke basis van de verwerking 

KLANTEN 

 

 

Klanten - natuurlijke personen: Burgerlijke staat, e-mail, fiscale situatie, adres, huwelijksvermogenstelsel, woonplaats, IBAN, telefoonnummer, adres, nationale identiteitskaart, paspoort, bewijs van woonadres, voogdij, pandrecht op SCPI-aandelen, overlijdensakte, alle documenten vereist in het kader van de wetgeving inzake bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering, KYC MiFID, enz. 

 

Zakelijke klanten: KvK-registratie, bevoegdheden en nationale identiteitskaart van de ondertekenaar, balans, resultatenrekening en alle vereiste documenten in het kader van de wetgeving inzake bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering. 

Het aangaan van een relatie met een klant en een KYC opzetten 

Uw toestemming 

KYC (Know Your Customer) 

Uitvoering van onze wettelijke verplichtingen 

Beheer en follow-up van de klantrelatie 

Uitvoering van een contract dat we gezamenlijk hebben afgesloten 

 

PROSPECTS 

 

Klanten - natuurlijke personen: Burgerlijke staat, e-mail, belasting, adres, burgerlijke staat, woonplaats, IBAN, telefoonnummer, adres, nationale identiteitskaart, paspoort, bewijs van woonadres, voogdij, pandrecht op SCPI-aandelen, overlijdensakte, alle documenten vereist in het kader van de wetgeving inzake bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering, KYC MiFID, enz. 

 

Zakelijke klanten: KvK-registratie, bevoegdheden en nationale identiteitskaart van de ondertekenaar, balans, resultatenrekening en alle vereiste documenten in het kader van de wetgeving inzake bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering. 

Het aangaan van een relatie met een klant en een KYC opzetten 

Ons legitieme belang  

Relatiebeheer met potentiële klanten 

Uw toestemming  

5/ Private Equity 

De verwerkingsverantwoordelijke is NEW ALPHA ASSET MANAGEMENT, een bedrijf dat is geregistreerd bij het Handels- en bedrijvenregister van Parijs onder nummer 450 500 012 en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 128 boulevard Raspail, 75006 Parijs. 

U vindt hieronder de lijst met Persoonsgegevens die we van u verzamelen, de doeleinden en de wettelijke basis die worden gebruikt voor elke uitgevoerde verwerking. 

Categorie betrokken personen 

Soort persoonsgegevens 

Doeleinde van de verwerking 

Wettelijke basis van de verwerking 

KLANTEN 

 

 

Klanten - natuurlijke personen: Burgerlijke staat, e-mail, fiscale situatie, adres, huwelijksvermogenstelsel, woonplaats, IBAN, telefoonnummer, adres, nationale identiteitskaart, paspoort, bewijs van woonadres, voogdij, pandrecht op SCPI-aandelen, overlijdensakte, alle documenten vereist in het kader van de wetgeving inzake bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering, KYC MiFID, enz. 

 

Zakelijke klanten: KvK-registratie, bevoegdheden en nationale identiteitskaart van de ondertekenaar, balans, resultatenrekening en alle vereiste documenten in het kader van de wetgeving inzake bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering. 

 

Het aangaan van een relatie met een klant en een KYC opzetten 

Uw toestemming 

KYC (Know Your Customer) 

Uitvoering van onze wettelijke verplichtingen 

Beheer en follow-up van de klantrelatie  

Uitvoering van een contract dat we gezamenlijk hebben afgesloten 

 

PROSPECTS 

 

Klanten - natuurlijke personen: Burgerlijke staat, e-mail, fiscale situatie, adres, huwelijksvermogenstelsel, woonplaats, IBAN, telefoonnummer, adres, nationale identiteitskaart, paspoort, bewijs van woonadres, voogdij, pandrecht op SCPI-aandelen, overlijdensakte, alle documenten vereist in het kader van de wetgeving inzake bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering, KYC MiFID, enz. 

 

Zakelijke klanten: KvK-registratie, bevoegdheden en nationale identiteitskaart van de ondertekenaar, balans, resultatenrekening en alle vereiste documenten in het kader van de wetgeving inzake bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering. 

Het aangaan van een relatie met een klant en een KYC opzetten 

Ons legitieme belang  

Relatiebeheer met potentiële klanten 

Uw toestemming  

6/ LFIS 

De verwerkingsverantwoordelijke is LA FRANÇAISE INVESTMENT SOLUTIONS, een bedrijf dat is geregistreerd in het handels- en bedrijvenregister van Parijs onder nummer 752 897 850 en waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 128 boulevard Raspail, 75006 Parijs. 

U vindt hieronder de lijst met Persoonsgegevens die we van u verzamelen, de doeleinden en de wettelijke basis die worden gebruikt voor elke uitgevoerde verwerking. 

Categorie betrokken personen 

Soort persoonsgegevens 

Doeleinde van de verwerking 

Wettelijke basis van de verwerking 

KLANTEN 

 

 

Klanten - natuurlijke personen: Burgerlijke staat, e-mail, fiscale situatie, adres, huwelijksvermogenstelsel, woonplaats, IBAN, telefoonnummer, adres, nationale identiteitskaart, paspoort, bewijs van woonadres, voogdij, pandrecht op SCPI-aandelen, overlijdensakte, alle documenten vereist in het kader van de wetgeving inzake bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering, KYC MiFID, enz. 

 

Zakelijke klanten: KvK-registratie, bevoegdheden en nationale identiteitskaart van de ondertekenaar, balans, resultatenrekening en alle vereiste documenten in het kader van de wetgeving inzake bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering. 

 

Het aangaan van een relatie met een klant en een KYC opzetten 

Uw toestemming 

KYC (Know Your Customer) 

Uitvoering van onze wettelijke verplichtingen 

Beheer en follow-up van de klantrelatie 

Uitvoering van een contract dat we gezamenlijk hebben afgesloten 

 

PROSPECTS 

 

Klanten - natuurlijke personen: Burgerlijke staat, e-mail, fiscale situatie, adres, huwelijksvermogenstelsel, woonplaats, IBAN, telefoonnummer, adres, nationale identiteitskaart, paspoort, bewijs van woonadres, voogdij, pandrecht op SCPI-aandelen, overlijdensakte, alle documenten vereist in het kader van de wetgeving inzake bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering, KYC MiFID, enz. 

 

Zakelijke klanten: KvK-registratie, bevoegdheden en nationale identiteitskaart van de ondertekenaar, balans, resultatenrekening en alle vereiste documenten in het kader van de wetgeving inzake bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering. 

Het aangaan van een relatie met een klant en een KYC opzetten 

Ons legitieme belang 

Relatiebeheer met potentiële klanten 

Uw toestemming 

Les sites du groupe
Mijn favorieten

De bookmarks worden bewaard met cookies, wanneer u cookies verwijdert van uw computer, verdwijnen ze uit uw voorkeuren.

De groep La Française biedt toegang tot de expertise van een aantal beheermaatschappijen wereldwijd. Om u de meest relevante informatie te kunnen bieden, hebben we een interface ontwikkeld om ons volledige aanbod voor te stellen voor uw profiel en uw land van woonplaats.
Selecteer uw profiel
1
Land
2
Taal
3
Profiel
Uw woonland
Uw taal
Uw profiel
<p class="new-disclaimer__legal-notice">Gelieve eerst aandachtig de inlichtingen betreffende "<a href="nl/wettelijk-verplichte-gegevens/" target="_blank">wettelijke vermeldingen</a>" en "<a href="nl/informatie-mbt-regelgeving/" target="_blank">regelgevingsinformatie</a>" te lezen alvorens de website te raadplegen. Deze informatie kan belangrijk zijn voor u en kan u beschermen. Hierin staan bepaalde juridische en regelgevende beperkingen uitgelegd die van toepassing zijn op alle particuliere of professionele beleggers die onder de plaatselijke wetgeving vallen. Ik heb de voorwaarden voor gebruik van deze website gelezen en goedgekeurd zodra ik me aanmeld als particulier of professioneel.Gelieve in het kader van de toepassing van de Europese richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten ("MiFID") aan te geven tot welke beleggerscategorie u behoort:</p>