Algemene gebruiksvoorwaarden 

Laatste bijwerking: 25 mei  2018 

1. Profiel van de Website

Deze website is de portaalsite van de vennootschap Groupe La Française en de bedrijven die er deel van uitmaken (hierna: de “Groep”). Het doeleinde van deze Website is uitsluitend informatief is en om de verschillende activiteiten, beroepsbezigheden, expertise, producten en diensten te presenteren en nieuws over de Groep te verstrekken (hierna: de “Website”).

De informatie op de Website vormt geen aanbod van producten of diensten dat kan worden gelijkgesteld met het aan het publiek bieden van financiële zekerheden, van om het even welke activiteit op het gebied van werving, beleggingsadvies, investeringsvoorstellen, arbitrage of stimulering om op de financiële markten te opereren.

2. Toepasselijk recht en beperkingen die voortvloeien uit verschillende internationale rechtsorders

Deze Website alsook deze Algemene voorwaarden (hierna: de “Algemene voorwaarden”) zijn onderworpen aan de Franse wetgeving en de bevoegdheid van de rechtbanken van Parijs. Om de toegang te vergemakkelijken zijn de Website en de bijbehorende Algemene voorwaarden vanuit het Frans in meerdere talen vertaald. Er wordt benadrukt dat in het geval er zich verschillen in de vertaling of interpretatie tussen de verschillende versies voordoen, de Franse versie de overhand heeft op alle andere versies.

Degenen die deze Website bezoeken en/of deze Website en de informatie gebruiken, moeten ervoor zorgen dat de wetgeving van hun eigen land hen dit toelaat. Indien dit niet het geval is, dan moeten ze zich ervan onthouden de Website te bezoeken en/of de informatie die erin is vervat te gebruiken.

In het geval van een discrepantie tussen deze Algemene voorwaarden en de Franse versie, heeft de Franse versie voorrang.

3. Reikwijdte van de Website 

De Website presenteert verschillende activiteiten, beroepen, expertise en het nieuws over de Groep en verwijst met name door naar de websites van de verschillende entiteiten van de Groep.

4. Keuze van profiel en raadplegingsstatus

Op deze Website of een van de websites die aan een groepsentiteit zijn gekoppeld, wordt u gevraagd om een raadplegingsprofiel te kiezen (institutioneel en zakelijk, vermogensprofessionals, particulier). Dit is om u kennis te laten maken met het assortiment producten en diensten dat het best past bij het klantensegment waarvan u aangeeft er deel van uit te maken.

Bovendien krijgt elk profiel volgens de Europese MiFID-richtlijn de professionele of niet-professionele status die u zelf dient te controleren. Wij vestigen uw aandacht op het feit dat de informatie en de te raadplegen documenten verschillen naargelang de aangegeven professionele of niet-professionele status.

In elk geval wordt de keuze van deze profielen en statussen onder uw verantwoordelijkheid gemaakt. De Groep kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van informatie die niet overeenkomt met uw werkelijke status.

5. Kennisgeving met betrekking tot producten en diensten die op een gekoppelde website van de Groep worden gepresenteerd

U wordt er op gewezen dat de Website geen inschrijving of om het even welke operatie op de aangeboden producten en diensten mogelijk maakt.

In het algemeen wordt de klant voorafgaand aan elke operatie verzocht om de geschiktheid ervan te controleren in relatie tot zijn financiële situatie, vermogen, fiscale en juridische situatie en in relatie tot zijn beleggingsdoelstellingen. De klant wordt ook verzocht om advies te vragen aan zijn gebruikelijke gesprekspartners. De potentiële belegger dient bovendien het prospectus te hebben gelezen en, meer in het algemeen, de regelgevingsdocumentatie met betrekking tot het product, beschikbaar gesteld op deze Website of een gerelateerde website van de Groep of in haar kantoren.

6. Witwassen van geld

In het algemeen vestigt GROUPE LA FRANÇAISE de aandacht van bezoekers aan de Website op het feit dat identificatiedocumenten vereist zijn in overeenstemming met de reglementering tegen het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en andere toepasselijke voorschriften. 

7. Prestaties van financiële producten - Gegevens aanwezig op de Website

De in het verleden behaalde resultaten lopen niet vooruit op toekomstige prestaties en zijn niet constant in de tijd. Inkomsten uit beleggingen kunnen fluctueren. De prijs of waarde van beleggingen waarop de verslagen, direct of indirect, zijn gebaseerd, kan stijgen of dalen al dan niet ten gunste van beleggers.

Bovendien is de informatie die op de Website wordt verstrekt louter indicatief. De Groep kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van om het even welke informatie op deze Website.

8. Bescherming van persoonsgegevens en cookies

Raadpleeg voor meer informatie over het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens en ons gebruik van cookies het Privacy- en cookiebeleid.

9. Intellectuele eigendom

De Website (vorm en inhoud), met name: 

            (i) alle documenten (teksten, foto's, tekeningen, enz.) die deel uitmaken van of geïntegreerd zijn in de pagina's ervan;

(ii) alle onderscheidende tekens (handelsmerken, foto's, logo's, enz.), zijn het exclusieve eigendom van de Groep of, in voorkomend geval voor bepaalde artikelen, het eigendom van derden die de Groep toestemming hebben gegeven om deze voor de Website te gebruiken.

10. Verantwoordelijkheid van de Groep 

De Groep doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie die beschikbaar is op de Website juist is. De Groep aanvaardt geen uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie met betrekking tot de inhoud van de Website. Bovendien biedt de Groep geen enkele garantie met betrekking tot de relevantie, de bijwerking, de volledigheid van de gepubliceerde informatie of de geschiktheid ervan voor de behoeften van de gebruiker.

De Groep behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder kennisgeving de inhoud of presentatie van de Website te wijzigen. De Groep kan echter niet de afwezigheid van wijzigingen door derden garanderen (met name door inbraak, virus, enz.). 

Bovendien wijst de Groep alle verantwoordelijkheid af (direct of indirect) in het bijzonder in geval van vertragingen, fouten of weglatingen met betrekking tot de inhoud van de aanwezige pagina's en het gebruik ervan door om het even wie; dit geldt ook in geval van onderbrekingen of niet-beschikbaarheid van de dienst.

In elk geval kan de Groep op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van de Website en in het bijzonder van het gebruik van zijn informatie. De informatie op de Website mag niet, geheel of gedeeltelijk, worden gereproduceerd, verspreid of gedistribueerd aan derden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Groep.Les sites du groupe
Mijn favorieten

De bookmarks worden bewaard met cookies, wanneer u cookies verwijdert van uw computer, verdwijnen ze uit uw voorkeuren.

De groep La Française biedt toegang tot de expertise van een aantal beheermaatschappijen wereldwijd. Om u de meest relevante informatie te kunnen bieden, hebben we een interface ontwikkeld om ons volledige aanbod voor te stellen voor uw profiel en uw land van woonplaats.
Selecteer uw profiel
1
Land
2
Taal
3
Profiel
Uw woonland
Uw taal
Uw profiel
<p class="new-disclaimer__legal-notice">Gelieve eerst aandachtig de inlichtingen betreffende "<a href="nl/wettelijk-verplichte-gegevens/" target="_blank">wettelijke vermeldingen</a>" en "<a href="nl/informatie-mbt-regelgeving/" target="_blank">regelgevingsinformatie</a>" te lezen alvorens de website te raadplegen. Deze informatie kan belangrijk zijn voor u en kan u beschermen. Hierin staan bepaalde juridische en regelgevende beperkingen uitgelegd die van toepassing zijn op alle particuliere of professionele beleggers die onder de plaatselijke wetgeving vallen. Ik heb de voorwaarden voor gebruik van deze website gelezen en goedgekeurd zodra ik me aanmeld als particulier of professioneel.Gelieve in het kader van de toepassing van de Europese richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten ("MiFID") aan te geven tot welke beleggerscategorie u behoort:</p>
<p class="new-disclaimer__legal-notice">Gelieve eerst aandachtig de inlichtingen betreffende "<a href="nl/wettelijk-verplichte-gegevens/" target="_blank">wettelijke vermeldingen</a>" en "<a href="nl/informatie-mbt-regelgeving/" target="_blank">regelgevingsinformatie</a>" te lezen alvorens de website te raadplegen. Deze informatie kan belangrijk zijn voor u en kan u beschermen. Hierin staan bepaalde juridische en regelgevende beperkingen uitgelegd die van toepassing zijn op alle particuliere of professionele beleggers die onder de plaatselijke wetgeving vallen. Ik heb de voorwaarden voor gebruik van deze website gelezen en goedgekeurd zodra ik me aanmeld als particulier of professioneel.Gelieve in het kader van de toepassing van de Europese richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten ("MiFID") aan te geven tot welke beleggerscategorie u behoort:</p>