Mijn favorieten

De bookmarks worden bewaard met cookies, wanneer u cookies verwijdert van uw computer, verdwijnen ze uit uw voorkeuren.

Menu

Privacy- en cookiebeleid 

Beleid inzake de bescherming van de vertrouwelijkheid (privacy) en cookies

Laatste bijwerking: 15 januari 2019

 

Groupe La Française en de bedrijven die er deel van uitmaken (in dit document gezamenlijk aangeduid als “de Groep”, “wij” of “we”, “ons” of “onze”) hebben respect voor de vertrouwelijkheid van uw gegevens en uw persoonlijke levenssfeer en wij doen ons uiterste best om uw persoonsgegevens te beschermen. Lees de hiernavolgende paragrafen aandachtig door om te begrijpen hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken en de opties die u ter beschikking heeft in het kader van hun gebruik. 
Voor de doeleinden van dit beleid inzake de bescherming van de vertrouwelijkheid en cookies (hierna: “Privacy- en cookiebeleid”) is de verwerkingsverantwoordelijke de onderneming GROUPE LA FRANÇAISE, een vennootschap geregistreerd in het handelsregister van Parijs onder nummer 480 871 490, met haar maatschappelijke zetel te 128 boulevard Raspail, F-75006 Parijs.
Onderhavig Privacy- en Cookiebeleid is van toepassing op de producten en diensten die worden aangeboden door de Groep (“Producten en Diensten” op de website waarop u browset (hierna de “Website”) en in het bijzonder op:
-    de persoonsgegevens die zijn verzameld op de inschrijvingsformulieren die beschikbaar zijn op de websites van de groepsmaatschappijen waarnaar de Website verwijst;
-    de persoonsgegevens die zijn verzameld tijdens een verzoek om contact; 
-    de persoonsgegevens die zijn verzameld tijdens een verzoek om documentatie; 
-    de persoonsgegevens die kunnen worden verzameld bij het aangaan van een zakelijke of investeringsrelatie met een groepsmaatschappij. 
Dit Privacy- en cookiebeleid is van toepassing ongeacht of u een “Bezoeker” bent (wat betekent dat u alleen de producten en diensten bekijkt) of een “Gebruiker” (wat betekent dat u bent geregistreerd op de Website). 
Dit Privacy- en cookiebeleid regelt het gebruik van de Website, ongeacht de wijze waarop u er toegang tot heeft. Door de Website te openen of te gebruiken en ons informatie te verschaffen via de Website, gaat u akkoord met dit Privacy- en cookiebeleid. We raden u aan dit Privacy- en cookiebeleid op gezette tijden te raadplegen, aangezien we het regelmatig bijwerken en wijzigen. 

1.WELKE GEGEVENS WORDEN ER VERZAMELD DIE OP MIJ BETREKKING HEBBEN?

Gegevens die u niet rechtstreeks kunnen identificeren  

U kunt onze Website bezoeken zonder ons informatie te verstrekken waarmee wij u rechtstreeks kunnen identificeren.
Zoals de meeste online-diensten verzamelen wij namelijk automatisch elke keer dat u onze Website bezoekt, bepaalde gegevens en informatie over u en/of uw computer en elektronisch apparaat zonder dat ze u rechtstreeks kunnen identificeren. Deze informatie omvat:
•    het type internetbrowser dat u gebruikt
•    het type systeem en het bedieningsapparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Website; 
•    de domeinnaam van uw internetprovider; 
•    de webpagina van waaruit u komt; 
•    het land van uw woonplaats en uw taal;
•    de pagina's en opties die u bezoekt en waartoe u toegang hebt op onze Website.
Bij het verkrijgen van toegang, het bezoeken en/of gebruiken van onze Website, kunnen we derhalve uw bezoek volgen en bepaalde gegevens verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de Producten en Diensten en uw activiteit op de Website zoals hieronder beschreven in de paragraaf met betrekking tot “cookies”. 

Persoonsgegevens 

In sommige gevallen, met name bij het registreren of aanvragen van documentatie, moet u mogelijk bepaalde persoonsgegevens verstrekken, zoals uw achternaam, voornaam, e-mailadres en telefoonnummer (hierna: de “Persoonsgegevens”).
Wanneer u contact met ons opneemt of wanneer u ons vraagt om per post, e-mail of sms op de hoogte te worden gebracht, verzamelen wij de Persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons doorgeeft. 
Als u deze Persoonsgegevens echter niet wenst te delen, zijn sommige van de diensten en/of opties die beschikbaar zijn op de Website en/of gerelateerd aan onze Producten en Diensten mogelijk niet beschikbaar.
We verzamelen ook Persoonsgegevens indien u voor dit onderdeel van de Website geautoriseerd bent om u te registreren op “Mijn Ruimte” en/of “Mijn Extranet”; u wordt gevraagd om ons bepaalde Persoonsgegevens zoals uw achternaam, voornaam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer door te geven. We kunnen ook Persoonsgegevens verkrijgen via uw internetbrowser, zoals uw IP-adres, een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegewezen wanneer u internet gebruikt. 
We kunnen informatie over u verkrijgen uit andere bronnen. We kunnen bijvoorbeeld een externe leverancier of verzamelaar benaderen om ons aanvullende informatie te verstrekken over onze bestaande klanten (de toevoeging van gegevens of “data appending”), met name de gegevens die u op de Website hebt ingevoerd.

2.HOE WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?

De Persoonsgegevens worden op de Website aan ons verstrekt, op een wettelijke basis: uw toestemming (verzoek om informatie of documentatie), een contract (inschrijvingsformulier, registratie op onze Website om te profiteren van de Producten en Diensten), bij het naleven van de toepasselijke wetgeving of wanneer wij een legitiem belang nastreven. We kunnen de Persoonsgegevens die u ons verstrekt via de Website gebruiken om:
•    het abonnement op de verschillende Producten en Diensten te beheren;
•    u verschillende Producten en Diensten te leveren; 
•    ons klantenbeheer te verbeteren;
•    u toegang te verlenen tot “Uw Ruimte” of “Mijn Extranet” indien u voor dit onderdeel van de Website geautoriseerd bent;
•    u te voorzien van de gevraagde documentatie (brieven met informatie, nieuwsbrieven enz.) en u uit te nodigen voor evenementen; 
•    uw vragen te beantwoorden;
•    onze producten en diensten aan te passen en uw ervaring op de Website te verbeteren, waardoor hij praktischer en efficiënter wordt;
•    te voldoen aan de verplichtingen met betrekking tot de kennis van de Gebruikers in verband met het aanbod van beleggingsproducten en met name de vereisten om het witwassen van geld tegen te gaan (burgerschap, naam, adres, geboortedatum, enz.) in overeenstemming met de artikelen L.561 -5 en L.561-23 van het [Franse] Monetair en Financieel wetboek;
•    het profiel van de Gebruiker-investeerder, zijn doeleinden, zijn risicotolerantie en zijn beleggingskennis te bepalen;
•    belangenconflicten te identificeren en te beheren in overeenstemming met de artikelen L.533-10 van het [Franse] Monetair en Financieel wetboek en 318-12 en volgende van het Algemeen Reglement van de Autoriteit Financiële Markten;
•    meer in het algemeen te voldoen aan de wettelijke, reglementaire, boekhoudkundige en fiscale verplichtingen van de Groep;
•    u te informeren over nieuwe Producten en Diensten en producten en diensten die vergelijkbaar zijn met die waarvan u al profiteert en die mogelijk interessant voor u zijn; 
•    het behandelen van verzoeken en klachten gerelateerd aan de Website, geïnitieerd door u en/of een derde, en waar u het onderwerp van bent.

3.HOE WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?

Persoonsgegevens gebruikt in verband met het gebruik van de Website 

We slaan dergelijke Persoonsgegevens op voor een beperkte periode en noodzakelijk voor het doeleinde waarvoor we ze verwerken en in elk geval voor de tijd die nodig is om aan een wettelijke of reglementaire verplichting te voldoen. 

Persoonsgegevens gebruikt om u documentatie toe te sturen

Uw Persoonsgegevens worden bewaard zolang uw abonnement actief is. U kunt het op elk moment beëindigen door u af te melden in de link die wordt aangegeven. In ieder geval zullen, bij het uitblijven van contact van uw zijde gedurende een periode van drie jaar, uw Persoonsgegevens worden verwijderd.

Persoonsgegevens gebruikt om u commerciële aanbiedingen te sturen

Uw Persoonsgegevens worden bewaard zolang u akkoord gaat met het ontvangen van onze commerciële aanbiedingen. U kunt ze op elk moment weigeren door u af te melden via de link die wordt aangegeven. In ieder geval zullen, bij het uitblijven van contact van uw zijde gedurende een periode van drie jaar, uw Persoonsgegevens worden verwijderd.

Persoonsgegevens gebruikt in de context van een commerciële relatie of investering

We slaan dergelijke Persoonsgegevens op voor een beperkte periode en noodzakelijk voor het doeleinde waarvoor we ze verwerken, dat wil zeggen tijdens de duur van onze contractuele relatie en in elk geval voor de tijd die nodig is om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting. 

4.HOE WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS GEDEELD?

Doorgifte buiten de Europese Unie/EER

Indien de verwerking van uw Persoonsgegevens een doorgifte buiten de Europese Unie/EER impliceert, wordt dit gedaan aan landen die door de Europese Commissie zijn vermeld als voldoende bescherming biedend van de gegevens en/of omkaderd door passende garanties en op basis van modelcontractbepalingen, in overeenstemming met de modellen die gepubliceerd zijn door de Europese Commissie en/of die een erkende certificering hebben verkregen. 
Wanneer het delen van dergelijke Persoonsgegevens een doorgifte aan de Verenigde Staten met zich meebrengt, wordt de doorgifte gedaan aan ontvangers die de Privacy Shield-certificering hebben verkregen. 
Voor meer informatie over de doorgifte van Persoonsgegevens buiten de Europese Unie/EER verzoeken wij u de onderstaande paragraaf te raadplegen “WAT MOET IK DOEN ALS IK ANDERE VRAGEN HEB OVER HET PRIVACY- EN COOKIEBELEID?” 

De Groepsmaatschappijen 

We kunnen uw Persoonsgegevens delen met de bedrijven die deel uitmaken van de groep. Meer informatie over de bedrijven van de Groep vindt u op pagina https://www.la-francaise.com/nl/informatie-mbt-regelgeving/ 

Dienstverleners 

Als onderdeel van onze activiteiten unnen we ertoe worden gebracht uw Persoonsgegevens door te geven aan dienstverleners die niet bij de Groep zijn aangesloten. Deze dienstverleners gebruiken de Persoonsgegevens enkel om ons in staat te stellen de Producten en Diensten te leveren of om de Website ter beschikking te stellen. Deze dienstverleners kunnen bijvoorbeeld IT-providers, logistieke en marketingpartners zijn, onze host of providers die ons helpen bij gegevensbeheer, verspreiding van e-mails, informatieanalyse. We geven aan onze dienstverleners alleen de Persoonsgegevens door die ze nodig hebben om hun diensten te verlenen en we werken met hen samen om uw Persoonsgegevens te respecteren en te beschermen.
We kunnen er ook toe geleid worden om uw Persoonsgegevens door te geven aan bedrijven waaraan wij diensten verlenen maar alleen om onze contractuele verplichtingen jegens hen na te komen en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
We geven geen Persoonsgegevens door aan bedrijven voor hun eigen marketing- of bedrijfsdoeleinden. Daarentegen kunnen we uw Persoonsgegevens alleen aan onze zakenpartners bekendmaken om u de Producten of Diensten of soortgelijke producten of diensten te leveren die u mogelijk interesseren.

Wettelijke verplichtingen 

We kunnen ertoe geleid worden Persoonsgegevens door te geven op verzoek van een administratieve instantie (belastingdienst, CNIL) en/of gerechtelijke instantie (reactie op een uitspraak, beschikking, bevel van een rechtbank), op verzoek of als zoals vereist door de wet, om onze rechten, eigendommen en/of onze veiligheid en/of die van anderen te beschermen. 
We kunnen Persoonsgegevens delen met bedrijven die helpen bij de bestrijding van fraude en het onderzoeken van fraude. 
We kunnen uw Persoonsgegevens ook bekendmaken in het kader van de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, door toezicht op de contracten en/of het instellen van activiteiten die kunnen leiden tot het opstellen van een aangifte van verdenking of een maatregel ter bevriezing van de activa.
Tenzij anders bepaald in dit Privacy- en cookiebeleid of met uw voorafgaande toestemming, zullen we volgens de normale gang van zaken geen Persoonsgegevens verkopen, vercommercialiseren of uitlenen aan andere bedrijven. Echter, in geval van een mogelijke reorganisatie van de bedrijven die deel uitmaken van de Groep (verwerving, fusie, gedeeltelijke verkoop van activa), kunnen uw Persoonsgegevens worden doorgegeven aan een ander bedrijf, maar deze communicatie zal dan onderworpen zijn aan het van kracht zijnde Privacy- en cookiebeleid.

5.HOE WEET IK DAT MIJN PERSOONSGEGEVENS VOLLEDIG VEILIG WORDEN BEWAARD?

We hebben een aantal beveiligingsmaatregelen genomen om verlies, verduistering of misbruik van uw Persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt te voorkomen. Om de veiligheid te garanderen van de gegevens die u online meedeelt tijdens de verzending, hanteren we methodes voor encryptie, authenticatie, analyses van stromen en we voeren met name beveiligingscontroles uit op de hostingomgevingen. 

6.WAT ZIJN COOKIES? HOE WORDEN ZE GEBRUIKT?

Een cookie is een tekstbestand dat wordt geplaatst op het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot het internet (computer, mobiele telefoon, tablet, enz.) als u een website bezoekt via uw browser. 
We plaatsen een unieke gebruikersidentificatie in het cookie en gebruiken het cookie om uw computer te koppelen aan de informatie die we in onze database opslaan. 
Het bevat verschillende gegevens om u te herkennen:
•    de naam van de server die het heeft geplaatst;
•    een gebruikersidentificatie in de vorm van een uniek nummer;
•    eventueel een vervaldatum.

Cookies kunnen voor verschillende tijdsduren op uw computer of mobiele apparaat worden gebruikt. Sommige cookies zijn ‘sessiecookies’ wat betekent dat ze alleen bestaan wanneer uw browser open is en ze worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit of de applicatie afsluit Andere cookies zijn ‘permanente cookies’ wat betekent dat ze achterblijven na de sluiting van uw browser of applicatie en kunnen worden gebruikt door websites en applicaties om uw computer te herkennen wanneer u op een later moment uw browser of applicatie weer opent. Sommige cookies die we gebruiken zijn permanente cookies. Wanneer uw toestemming is vereist voor het gebruik ervan is de geldigheidsduur van de toestemming voor het plaatsen van cookies 13 maanden. Aan het einde van deze periode zullen we opnieuw uw toestemming vragen. 
We gebruiken cookies om:
•    een aanbieding te doen op basis van het profiel van de Bezoeker;
•    het delen van informatie te vergemakkelijken (vooral op sociale netwerken);
•    de verbindingskeuzes te behouden voor een beter bezoekcomfort en in het algemeen om de weergave van de Website te optimaliseren;
•    statistische informatie te verzamelen.
Cookies die door de eigenaar van een website zijn geplaatst (in dit geval Groupe La Française) worden ‘interne cookies’ genoemd. Cookies die door andere partijen dan de eigenaar van een website zijn geplaatst worden ‘cookies van derden’ genoemd. Cookies van derden bieden functies of functionaliteiten van derden op of via een website (bijvoorbeeld advertenties, interactieve en analytische inhoud). Mensen die deze cookies van derden installeren kunnen uw computer herkennen zowel bij het bezoeken van de betreffende website als bij het bezoeken van andere websites. 
Cookies zijn niet de enige manier om bezoekers van een website te herkennen of te traceren. We kunnen van tijd tot tijd andere vergelijkbare technologieën gebruiken zoals tags (soms aangeduid als ‘traceringspixels’ of ‘onzichtbare gifs’. Dit zijn kleine grafische bestanden die een unieke identificatie bevatten die ons in staat stelt te herkennen wanneer iemand de website heeft bezocht. In veel gevallen zijn deze technologieën afhankelijk van cookies om goed te kunnen functioneren, waardoor de weigering van cookies hun werking belemmert. 

Hoe kan ik cookies beheren?

Tijdens uw eerste bezoek aan onze Website verschijnt een informatiebanner onderaan de pagina. Als u doorgaat met het browsen op de Website of nadat u op “Ik ga akkoord” hebt geklikt, gaat u ermee akkoord dat de Groep cookies op uw pc of apparaat plaatst (cookies met betrekking tot activiteiten als gerichte reclame, bepaalde cookies die het publiek meten, sociale netwerkcookies, met name gegenereerd door hun deelknoppen wanneer zij persoonsgegevens verzamelen).
De banner blijft weergegeven totdat u uw navigatie voortzet, dat wil zeggen totdat u een andere pagina van de Website bezoekt of op een ander element van de Website klikt. U kunt op elk gewenst moment de instellingen van uw internetbrowser wijzigen om cookies te accepteren, in te stellen of te weigeren. U hebt verschillende opties: alle cookies accepteren, een melding ontvangen wanneer een cookie wordt geregistreerd of systematisch alle cookies weigeren.    
Elke internetbrowser biedt verschillende configuratiemodi om cookies te beheren. Over het algemeen worden ze beschreven in het helpmenu van elke browser. Als u een ander type browser of een andere versie gebruikt dan de onderstaande browser, raden wij u aan om het “Help”-menu van uw browser te raadplegen: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari en Opera.
Als u besluit sessie- of functiecookies te weigeren, hebt u echter geen toegang tot veel van de opties die door de Website worden aangeboden. Als zodanig kan de Groep niet verantwoordelijk worden gesteld voor een verslechterde werking van de Website met betrekking tot de instellingen die u hebt gekozen.
Als u ten slotte een of meer cookies hebt gedeactiveerd kunnen we altijd de informatie die door deze cookies is verzameld gebruiken voordat ze worden gedeactiveerd. Niettemin stoppen we met het verzamelen van gegevens via de geweigerde cookie.
 

7.HOE KUNNEN DE LINKS OP DE WEBSITE DIE NAAR ANDERE WEBSITES DOORVERWIJZEN DAN DIE VAN DE GROEP VAN INVLOED ZIJN OP MIJ?

De Groep kan verschillende links voorstellen naar websites die onder de verantwoordelijkheid vallen van de bedrijven die ermee verbonden zijn.
We kunnen deze links, de zogenaamde “hypertekstkoppelingen”, op onze Website plaatsen en doorverwijzen naar andere websites en applicaties die door derden worden beheerd. Deze links zijn alleen bedoeld om uw browsen te vergemakkelijken en om u de meest complete informatie als mogelijk te bieden. We hebben geen enkele controle over deze websites en applicaties die onafhankelijk zijn van de Groep en die een afzonderlijk privacybeleid hebben. Bijgevolg kan de Groep om welke reden dan ook niet aansprakelijk worden gesteld, met name wat betreft de nauwkeurigheid, relevantie, beschikbaarheid, betrouwbaarheid van de informatie en de producten en diensten die op deze websites worden aangeboden, de eerbiediging van het auteursrecht, de wettigheid of betamelijkheid van het materiaal op deze websites en applicaties van derden toegankelijk via onze Website. We moedigen u derhalve aan om het privacybeleid en de voorwaarden van de websites en applicaties van derden te lezen voordat u ze gebruikt. Houd er bij het verlaten van onze Website rekening mee dat ons Privacy- en cookiebeleid niet langer van toepassing zijn.
Bovendien is de Groep niet verantwoordelijk voor hypertekstkoppelingen naar haar eigen Website, die websites van derden zouden kunnen integreren in hun eigen websites, zelfs als de groep de derde uitgever van die website zou hebben gemachtigd om een dergelijke link te plaatsen.
Ten slotte, en meer in het algemeen, verbiedt de Groep dat om het even welke persoon een hyperlink op een of meer pagina's van zijn website plaatst zonder haar uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.  

8.HOE KAN IK DE AAN MIJ GERICHTE E-MAILS EN SMS WEIGEREN/ME HIERVOOR AFMELDEN OF DE VERZENDING VAN MIJN PERSOONSGEGEVENS AAN DIENSTVERLENERS WEIGEREN?

Als u geen e-mail van de Groep meer wenst te ontvangen over evenementen, nieuwe Producten of Diensten, soortgelijke Producten of Diensten of andere commerciële communicatie, klikt u eenvoudigweg op de link “afmelden” onderaan elke e-mail en volgt u de aangegeven procedure. 
Als u geen sms meer wenst te ontvangen, kunt u “STOP” naar het aangegeven nummer sturen als de optie beschikbaar is, anders neemt u contact op met uw gebruikelijke contactpersoon.

9.HOE KAN IK TOEGANG KRIJGEN TOT GEGEVENS, DEZE BIJWERKEN OF WISSEN VAN “UW RUIMTE” EN/OF “MIJN EXTRANET”?

U kunt verbinding maken met “Uw Ruimte” en/of “Mijn Extranet” indien u voor dit onderdeel geautoriseerd bent. Nadat u bent ingelogd, kunt u uw gegevens wijzigen en uw Persoonsgegevens bijwerken. Het is uw verantwoordelijkheid om uw authenticatiegegevens (inclusief uw gebruikersnaam en wachtwoord) te beschermen en, zoals vermeld in de Algemene voorwaarden, bent u verantwoordelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd met uw authenticatiegegevens.

10.WELKE RECHTEN HEB IK MET BETREKKING TOT MIJN PERSOONSGEGEVENS?

Door de toepassing van het wettelijke en regelgevende kader met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de geldende Franse wetgeving en de aanbevelingen van de onafhankelijke overheidsinstanties die door de lidstaten van de Europese Unie zijn opgericht en die belast zijn met de controle van dit wettelijke en regelgevende kader, hebt u recht op toegang, rectificatie, verzet, verwijdering, beperking van de verwerkingen en het recht op overdraagbaarheid van uw Persoonsgegevens. 
Evenzo als we uw Persoonsgegevens met uw toestemming hebben verzameld en verwerkt hebt u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van op toestemming gebaseerde verwerkingen uitgevoerd voorafgaand aan de intrekking ervan.
U hebt ook het recht om de richtlijnen voor het gebruik van uw Persoonsgegevens vast te stellen voor na uw overlijden.
In deze context kunt u op elk gewenst moment per brief contact opnemen met Groupe La Française op het volgende adres: Groupe La Française - Délégué à la Protection des Données (Functionaris voor gegevensbescherming) – 128, boulevard Raspail - F-75006 PARIJS, of per e-mail: dpo@la-francaise.com. 
Ten slotte hebt u het recht om een klacht in te dienen met betrekking tot het verzamelen en gebruik van uw Persoonsgegevens bij de CNIL. 

11.WAT MOET IK DOEN ALS IK ANDERE VRAGEN HEB OVER HET PRIVACY- EN COOKIEBELEID?

Als u vragen of twijfels heeft over dit Privacy- en Cookiebeleid, kunt u contact opnemen met de Functionaris voor gegevensbescherming, per e-mail: dpo@la-francaise.com of door ons per post een brief te sturen naar Groupe La Française - Délégué à la Protection des Données (Functionaris voor gegevensbescherming) – 128, boulevard Raspail - F-75006 PARIJS.

12.WELKE WETTELIJKE REGELING IS VAN TOEPASSING OP DIT PRIVACY- EN COOKIEBELEID?

Dit Privacy- en cookiebeleid wordt geregeld door de Franse wetgeving en, vanaf 25 mei 2018, door de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“AVG”). Houd er rekening mee dat dit beleid kan worden gewijzigd met in achtneming van de wijzigingen in de regelgeving. 

De groep La Française biedt toegang tot de expertise van een aantal beheermaatschappijen wereldwijd. Om u de meest relevante informatie te kunnen bieden, hebben we een interface ontwikkeld om ons volledige aanbod voor te stellen voor uw profiel en uw land van woonplaats.
Selecteer uw profiel
1
Land
2
Taal
3
Profiel
Uw woonland
Uw taal
Uw profiel
<p class="new-disclaimer__legal-notice">Gelieve eerst aandachtig de inlichtingen betreffende "<a href="nl/wettelijk-verplichte-gegevens/" target="_blank">wettelijke vermeldingen</a>" en "<a href="nl/informatie-mbt-regelgeving/" target="_blank">regelgevingsinformatie</a>" te lezen alvorens de website te raadplegen. Deze informatie kan belangrijk zijn voor u en kan u beschermen. Hierin staan bepaalde juridische en regelgevende beperkingen uitgelegd die van toepassing zijn op alle particuliere of professionele beleggers die onder de plaatselijke wetgeving vallen. Ik heb de voorwaarden voor gebruik van deze website gelezen en goedgekeurd zodra ik me aanmeld als particulier of professioneel.Gelieve in het kader van de toepassing van de Europese richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten ("MiFID") aan te geven tot welke beleggerscategorie u behoort:</p>
<p class="new-disclaimer__legal-notice">Gelieve eerst aandachtig de inlichtingen betreffende "<a href="nl/wettelijk-verplichte-gegevens/" target="_blank">wettelijke vermeldingen</a>" en "<a href="nl/informatie-mbt-regelgeving/" target="_blank">regelgevingsinformatie</a>" te lezen alvorens de website te raadplegen. Deze informatie kan belangrijk zijn voor u en kan u beschermen. Hierin staan bepaalde juridische en regelgevende beperkingen uitgelegd die van toepassing zijn op alle particuliere of professionele beleggers die onder de plaatselijke wetgeving vallen. Ik heb de voorwaarden voor gebruik van deze website gelezen en goedgekeurd zodra ik me aanmeld als particulier of professioneel.Gelieve in het kader van de toepassing van de Europese richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten ("MiFID") aan te geven tot welke beleggerscategorie u behoort:</p>
Door uw navigatie op deze website voort te zetten, aanvaardt u het gebruik van cookies en andere tracers opdat u in staat bent informatie te verkrijgen die is aangepast aan uw profiel, om het delen van informatie op sociale netwerken te vergemakkelijken, om u de best mogelijke navigatie te garanderen en statistieken te maken. Voor meer informatie nodigen wij u uit om ons Privacy- en cookiebeleid te lezen. Meer informatie.