Kennisgeving: Subfonds "La Française Rendement Global 2025" van de sicav naar Frans recht "La Française"

07-06-2021

Deze inhoud is voorbehouden aan professionele beleggers in de zin van de MiFID-richtlijn.

Hierbij delen wij u mee dat de beheermaatschappij La Française Asset Management besloten heeft om wijzigingen aan te brengen in het subfonds "La Française Rendement Global 2025" van de sicav "La Française" met betrekking tot:

Kennisgeving: Subfonds "La Française Rendement Global 2025" van de sicav naar Frans recht "La Française"
  • tijdelijke aan- en verkopen van effecten, daarmee verband houdende waarborgen en de uit deze transacties voortvloeiende vergoedingen;
  • de looptijd van de effecten.
  • Wijzigingen betreffende transacties inzake tijdelijke verwerving en overdracht van effecten

Transacties met tijdelijke overdracht van effecten (effectenleningen, repo's) kunnen voortaan worden uitgevoerd tot maximaal 60% van het nettovermogen van het subfonds in plaats van het huidige maximum van 50%.

In het kader van deze transacties kan de icb voortaan financiële garanties ontvangen/betalen in de vorm van een overdracht van de volledige eigendom van effecten en/of contanten in plaats van alleen contanten.

Bovendien wordt gepreciseerd dat alle rechtstreekse en onrechtstreekse bedrijfskosten die worden gegenereerd door deze transacties voor rekening komen van de beheermaatschappij. Het aandeel van deze kosten mag evenwel niet meer bedragen dan 40% van de inkomsten die worden gegenereerd door die transacties.

Ten slotte is de formulering van deze rubrieken herzien met het oog op meer duidelijkheid.

  • De looptijd van de effecten

Het subfonds zal voortaan kunnen beleggen in effecten met een looptijd van hoogstens een jaar langer dan de eindtermijn van het subfonds. De gemiddelde looptijd van de portefeuille is echter niet langer dan de eindtermijn van het subfonds. Dit zal in de reglementaire documentatie aldus worden gespecificeerd:

"De beleggingsstrategie bestaat uit het discretionair beheer van een portefeuille van door particuliere of overheidsinstanties uitgegeven obligaties. Het fonds kan beleggen in effecten met een looptijd tot 31 december 2026, d.w.z. een jaar langer dan de eindtermijn van het fonds. De gemiddelde looptijd van de portefeuille is echter niet langer dan 31 december 2025."

Deze wijziging vereist geen goedkeuring van de Autorité des marchés financiers en zal ingaan op 10 juni 2021. De regelgevende documenten zullen in die zin worden gewijzigd.

De andere kenmerken van het subfonds blijven onveranderd.

Wij willen er graag op wijzen dat het noodzakelijk en belangrijk is om het essentiële-informatiedocument voor beleggers van het subfonds "La Française Rendement Global 2025" door te nemen. Het is beschikbaar op de site www.la-francaise.com.

De documenten met essentiële beleggersinformatie dienen te worden gelezen vooraleer men beslist om te beleggen.

Les sites du groupe
Mijn favorieten

De bookmarks worden bewaard met cookies, wanneer u cookies verwijdert van uw computer, verdwijnen ze uit uw voorkeuren.

De groep La Française biedt toegang tot de expertise van een aantal beheermaatschappijen wereldwijd. Om u de meest relevante informatie te kunnen bieden, hebben we een interface ontwikkeld om ons volledige aanbod voor te stellen voor uw profiel en uw land van woonplaats.
Selecteer uw profiel
1
Land
2
Taal
3
Profiel
Uw woonland
Uw taal
Uw profiel
<p class="new-disclaimer__legal-notice">Gelieve eerst aandachtig de inlichtingen betreffende "<a href="nl/wettelijk-verplichte-gegevens/" target="_blank">wettelijke vermeldingen</a>" en "<a href="nl/informatie-mbt-regelgeving/" target="_blank">regelgevingsinformatie</a>" te lezen alvorens de website te raadplegen. Deze informatie kan belangrijk zijn voor u en kan u beschermen. Hierin staan bepaalde juridische en regelgevende beperkingen uitgelegd die van toepassing zijn op alle particuliere of professionele beleggers die onder de plaatselijke wetgeving vallen. Ik heb de voorwaarden voor gebruik van deze website gelezen en goedgekeurd zodra ik me aanmeld als particulier of professioneel.Gelieve in het kader van de toepassing van de Europese richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten ("MiFID") aan te geven tot welke beleggerscategorie u behoort:</p>
<p class="new-disclaimer__legal-notice">Gelieve eerst aandachtig de inlichtingen betreffende "<a href="nl/wettelijk-verplichte-gegevens/" target="_blank">wettelijke vermeldingen</a>" en "<a href="nl/informatie-mbt-regelgeving/" target="_blank">regelgevingsinformatie</a>" te lezen alvorens de website te raadplegen. Deze informatie kan belangrijk zijn voor u en kan u beschermen. Hierin staan bepaalde juridische en regelgevende beperkingen uitgelegd die van toepassing zijn op alle particuliere of professionele beleggers die onder de plaatselijke wetgeving vallen. Ik heb de voorwaarden voor gebruik van deze website gelezen en goedgekeurd zodra ik me aanmeld als particulier of professioneel.Gelieve in het kader van de toepassing van de Europese richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten ("MiFID") aan te geven tot welke beleggerscategorie u behoort:</p>