KENNISGEVING AAN AANDEELHOUDERS VAN LA FRANCAISE LUX – Multistratégies Obligataires (HET "SUBFONDS") NL > BE

25-02-2022

Geachte aandeelhouder,

Wij brengen u hiermede schriftelijk op de hoogte van de beslissing van de raad van bestuur van de Vennootschap (de "Raad") om met ingang van 25 februari 2022 (de "Ingangsdatum") in overeenstemming met de bepalingen van het Prospectus van de Vennootschap en tot nader order een verhoogde swing pricing-factor toe te passen op het Subfonds.

1. Redenen voor het toepassen van swing pricing

Als gevolg van het conflict tussen Rusland en Oekraïne heeft het huidige marktklimaat een ernstige impact op de liquiditeit en de prijszetting van de door het Subfonds verhandelde instrumenten. Dit leidt tot een grote kloof tussen de reële prijzen en de door de verstrekkers getoonde prijzen.
In deze uitzonderlijke omstandigheden en om de belangen van de aandeelhouders van het Subfonds te vrijwaren en een billijke behandeling te waarborgen, heeft de Raad besloten om de swing pricing-factor te verhogen voor het Subfonds, zoals hieronder nader beschreven.

2. Praktische informatie

Swing pricing is bedoeld om bestaande of resterende aandeelhouders van het Subfonds te beschermen tegen de verwateringseffecten die zij kunnen ondervinden als gevolg van inschrijvingen op, alsook terugkopen en/of conversies van, aandelen in of uit het Subfonds. Nadere details over het swing pricing-mechanisme zijn te vinden in het deel "PRIJSSTELLING VAN AANDELEN" van het Prospectus.

De maximale swingfactor (uitgedrukt als percentage van de netto-inventariswaarde) zal worden verhoogd tot maximaal 5%. De drempelwaarde voor swing pricing is vastgesteld op 1%.

De maximale swingfactor zal voortdurend worden herzien en zal worden verlaagd zodra deze niet langer vereist is, rekening houdend met de belangen van de aandeelhouders van het Subfonds. Aandeelhouders zullen via een mededeling op een aparte website op de hoogte worden gebracht van de verlaging van de maximale swingfactor.

De herziene versie van het Prospectus (waarin onder meer de bovenstaande wijzigingen zijn opgenomen) en de essentiële beleggersinformatie is op te in het Frans en het Nederlands, alsook de jaar- en halfjaarlijkse verslagen in het Engels vragen bij de statutaire zetel van de Vennootschap zodra de Luxemburgse toezichthouder op de financiële markten er zijn goedkeuring aan heeft verleend of op schriftelijk verzoek ten kantore van de Vennootschap verkrijgbaar en in België bij CACEIS Belgium SA Limited Company, 86 C B320 Avenue du Port, B-1000 Bruxelles, handelend in de hoedanigheid van financieel dienstverlener voor België voor de Vennootschap.

De intrinsieke waarde van de deelbewijzen wordt in België gepubliceerd op www.fundinfo.com FundInfo en is op schriftelijk verzoek verkrijgbaar ten kantore BNP Paribas Securities Services S.C.A., 9 rue du Débarcadère, 93500 PANTIN en in België bij CACEIS Belgium SA Limited Company, 86 C B320 Avenue du Port, B-1000 Bruxelles.De documenten met essentiële beleggersinformatie moeten worden gelezen voorafgaand aan het besluit om te beleggen.

Neem voor meer informatie contact op met La Française Asset Management of uw financieel adviseur.

Hoogachtend,

Namens de Raad

Les sites du groupe
Mijn favorieten

De bookmarks worden bewaard met cookies, wanneer u cookies verwijdert van uw computer, verdwijnen ze uit uw voorkeuren.

De groep La Française biedt toegang tot de expertise van een aantal beheermaatschappijen wereldwijd. Om u de meest relevante informatie te kunnen bieden, hebben we een interface ontwikkeld om ons volledige aanbod voor te stellen voor uw profiel en uw land van woonplaats.
Selecteer uw profiel
1
Land
2
Taal
3
Profiel
Uw woonland
Uw taal
Uw profiel
<p class="new-disclaimer__legal-notice">Gelieve eerst aandachtig de inlichtingen betreffende "<a href="nl/wettelijk-verplichte-gegevens/" target="_blank">wettelijke vermeldingen</a>" en "<a href="nl/informatie-mbt-regelgeving/" target="_blank">regelgevingsinformatie</a>" te lezen alvorens de website te raadplegen. Deze informatie kan belangrijk zijn voor u en kan u beschermen. Hierin staan bepaalde juridische en regelgevende beperkingen uitgelegd die van toepassing zijn op alle particuliere of professionele beleggers die onder de plaatselijke wetgeving vallen. Ik heb de voorwaarden voor gebruik van deze website gelezen en goedgekeurd zodra ik me aanmeld als particulier of professioneel.Gelieve in het kader van de toepassing van de Europese richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten ("MiFID") aan te geven tot welke beleggerscategorie u behoort:</p>
<p class="new-disclaimer__legal-notice">Gelieve eerst aandachtig de inlichtingen betreffende "<a href="nl/wettelijk-verplichte-gegevens/" target="_blank">wettelijke vermeldingen</a>" en "<a href="nl/informatie-mbt-regelgeving/" target="_blank">regelgevingsinformatie</a>" te lezen alvorens de website te raadplegen. Deze informatie kan belangrijk zijn voor u en kan u beschermen. Hierin staan bepaalde juridische en regelgevende beperkingen uitgelegd die van toepassing zijn op alle particuliere of professionele beleggers die onder de plaatselijke wetgeving vallen. Ik heb de voorwaarden voor gebruik van deze website gelezen en goedgekeurd zodra ik me aanmeld als particulier of professioneel.Gelieve in het kader van de toepassing van de Europese richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten ("MiFID") aan te geven tot welke beleggerscategorie u behoort:</p>