Our convictions change over time, thank you to verify that your preferences always match your expectations.

De bookmarks worden bewaard met cookies, wanneer u cookies verwijdert van uw computer, verdwijnen ze uit uw voorkeuren.

Al mijn bookmarks schrappen

Wettelijk verplichte gegevens 

LEES DEZE WETTELIJK VERPLICHTE GEGEVENS EN ALGEMENE VERBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE SITE (HIERNA DE "Algemene Voorwaarden") AANDACHTIG DOOR.  

DOOR DEZE WEBSITE TE OPENEN, TE BEZOEKEN OF TE GEBRUIKEN, GAAT U FORMEEL AKKOORD, PERSOONLIJK OF VOOR DE RECHTSCONSTRUCTIE WAARVAN U EEN VERTEGENWOORDIGER, AGENT OF WERKNEMER BENT INDIEN U IN DEZE HOEDANIGHEID AGEERT, DAT U OP DE HOOGTE BENT VAN DE HIERONDER VERMELDE ALGEMENE VOORWAARDEN. DE ONDERHAVIGE ALGEMENE VOORWAARDEN KUNNEN HET VOORWERP VAN WIJZIGINGEN UITMAKEN. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, MAG U DE WEBSITE OF DE INFORMATIE DIE DEZE BEVAT NIET OPENEN, BEZOEKEN OF GEBRUIKEN.

U bent momenteel verbonden met de site www.lafrancaise-group.com (hierna "de Site") die wordt geredigeerd door de Groep LA FRANÇAISE voor de Groep LA FRANÇAISE en de vennootschappen die er deel van uitmaken:  

Groep LA FRANÇAISE

Hoofdkantoor: 128, boulevard Raspail 75006 Parijs
Naamloze Vennootschap naar Frans recht met een Raad van bestuur en een Raad van toezicht met een kapitaal van 78 047 940 €
RCS PARIS B 480 871 490
Hoofdredacteur: De heer Xavier LEPINE
Telefoon: 01 44 56 10 00
Concept en ontwikkeling van de site: Smart Agence
Hosting: VINC

1. Doelstelling van de site

Deze site is de portaalsite van de Groep LA FRANÇAISE, die een uitsluitend informatief doel heeft en een overzicht geeft van de verschillende activiteiten, functiegebieden, expertises, producten en diensten alsook nieuws over de Groep LA FRANÇAISE en de vennootschappen die er deel van uitmaken.

De informatie op deze Website vormt geen aanbod van producten of diensten die kunnen worden gebruikt om spaargelden uit het publiek aan te trekken, voor enige vorm van huis-aan-huisverkoop, beleggingsadvies, een voorstel voor belegging, arbitrage of elke andere aansporing om op de financiële markten actief te zijn.

2. Toepasselijk recht en beperkingen door verschillende internationale rechtsorden

Deze site alsook deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht. Om de toegang tot de site van de Groep LA FRANÇAISE te vergemakkelijken, zijn de site alsook de Algemene Voorwaarden echter vanuit het Frans in meerdere talen vertaald. In het geval van verschillen op het vlak van vertaling of interpretatie tussen de verschillende versies, is de Franse versie de enige geldende versie. 

De personen die deze site openen, bezoeken of gebruiken, moeten zich ervan vergewissen dat het recht in hun land hen toelaat, toegang te hebben tot de informatie, of moeten zich onthouden van het openen, bezoeken en/of gebruiken van de informatie hierop.

Geen enkel product of geen enkele dienst mag door de Groep LA FRANÇAISE worden geleverd aan een persoon indien de wet of de regelgeving van het betreffende land dit verbiedt. 

3. Omvang van de Website

De Website geeft een overzicht van de verschillende activiteiten, functiegebieden, expertises en nieuws over de Groep LA FRANÇAISE door met name te verwijzen naar de sites van de verschillende entiteiten van de Groep. 

4. Selectie van bezoekersprofiel en status

Op deze site of op een van de sites verbonden aan een entiteit van de Groep, wordt u gevraagd een bezoekersprofiel te kiezen (instellingen en bedrijven, vermogensdeskundigen, particulier). Dit heeft als doel u een gamma aan producten en diensten te geven die beter passen bij het klantensegment waarvan u verklaart deel uit te maken.

Bovendien wordt conform de Europese richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten aan elk profiel de status professional of non-professional toegewezen, die u dient te verifiëren. Wij vestigen uw aandacht op het feit dat de informatie en de documenten die kunnen worden geraadpleegd, verschillen naargelang de opgegeven status als professional of non-professional.

Het selecteren van deze profielen en statussen is uw verantwoordelijkheid. De Groep LA FRANÇAISE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van informatie die niet overeenstemt met uw daadwerkelijke status.

5. Opmerking over de producten en diensten die op een aan de Groep gelieerde site worden voorgesteld

Deze Website staat geen enkele inschrijving of transactie toe met betrekking tot haar voorgestelde producten en diensten.

Algemeen geldt dat voor elke transactie de klant wordt verzocht de wenselijkheid daarvan met betrekking tot zijn financiële, eigendoms-, fiscale en juridische situatie alsook zijn beleggingsdoelstellingen te evalueren. De klant wordt eveneens verzocht advies in te winnen bij hun vertrouwde adviseurs. Bovendien moet de potentiële belegger kennis hebben genomen van het prospectus en in het algemeen van de regelgevende documentatie van het product in kwestie die ofwel op deze site of op een aan de groep gelieerde site of in de kantoren beschikbaar is.

6. Witwassen van kapitaal

Deze Website staat geen enkele inschrijving of transactie toe met betrekking tot haar voorgestelde producten en diensten.

 Algemeen geldt dat de Groep LA FRANÇAISE de bezoekers van de site laat weten dat identificatiedocumenten nodig zijn voor het voorkomen van witwaspraktijken, het financieren van terrorisme en andere toepasselijke regelgeving. 

Zowel de Groep LA FRANÇAISE als haar bijdragers streven ernaar de informatie op deze site accuraat en actueel te houden. De Groep behoudt zich het recht voor de inhoud of de presentatie op elk moment en zonder voorafgaande mededeling te wijzigen. Ze kunnen echter geen garantie geven over de inhoud van de site of garanderen dat deze niet is gewijzigd door derden (hacking, virussen enz.).

7. Prestaties van financiële producten - Op de site verstrekte gegevens

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Het rendement van de beleggingen kan schommelen. De koers of de waarde van de beleggingen waarmee ze, direct of indirect, verband houden, kan stijgen of dalen ten voordele of ten nadele van de beleggers. Bovendien worden de op de site verstrekte gegevens louter voor informatieve doeleinden doorgegeven. De Groep LA FRANÇAISE en de maatschappijen van de Groep kunnen niet direct of indirect aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van informatie die op deze site wordt vermeld.   

Zowel de Groep LA FRANÇAISE als haar bijdragers streven ernaar de informatie op deze site accuraat en actueel te houden. De Groep behoudt zich het recht voor de inhoud of de presentatie op elk moment en zonder voorafgaande mededeling te wijzigen. Ze kunnen echter geen garantie geven over de inhoud van de site of garanderen dat deze niet is gewijzigd door derden (hacking, virussen enz.). 

8. Bescherming van persoonsgegevens

Merk op dat het briefgeheim, vertrouwelijkheid en integriteit van informatie die wordt doorgegeven niet gegarandeerd is op het internet en dat de gebruiker de nodige maatregelen dient te nemen om hun eigen gegevens en/of software te beschermen tegen eventuele virussen die kunnen worden overgedragen bij het verbinden, ondanks de waakzaamheid van de beheerders van deze site op internet.

De Groep LA FRANÇAISE aanvaardt in dit opzicht geen enkele aansprakelijkheid.

Over het algemeen kan de gebruiker verbinding maken met de site zonder zijn identiteit te onthullen of soortgelijke informatie te verstrekken. De hostingservers verzamelen de IP-adressen van de bezoekers. Deze informatie wordt verzameld voor het analyseren van het aantal bezoeken, de gemiddelde duur van de bezoeken, de bezochte pagina's enz. De Groep LA FRANÇAISE gebruikt deze gegevens om te evalueren hoe de site wordt gebruikt.

Om beter te kunnen antwoorden op uw wensen en naar aanleiding van de raadpleging van deze site, kan de Groep LA FRANÇAISE informatie verzamelen over u die eventueel automatisch wordt verwerkt. Deze persoonlijke identificeerbare gegevens die worden verzameld voor deze site zijn nodig om uw vraag te verwerken.

Af en toe kan het gebeuren dat deze informatie beschikbaar wordt gemaakt voor partners van de Groep LA FRANÇAISE die producten en diensten aanbieden die de gebruikers kunnen interesseren. In overeenstemming met de bepalingen van de wet nummer 78-17 van 6 januari 1978, geamendeerd "Informatica en vrijheden", heeft elke gebruiker van de site het recht zijn of haar persoonlijke gegevens te bekijken, recht te zetten, zich ertegen te verzetten en ze te verwijderen via de verantwoordelijke voor de redactie. De gebruiker kan derhalve op elk moment per post contact opnemen met de Groep LA FRANÇAISE om een kopie op te vragen of een rechtzetting te verkrijgen, door naar het volgende adres te schrijven: Le Groupe LA FRANÇAISE - Responsable éditorial internet – 128, boulevard Raspail - 75006 PARIS, of door hier te klikken.


IBovendien kunnen "cookies" worden gebruikt, in het bijzonder om gegevens over profielen en statussen op te slaan, zoals bedoeld in artikel 4, om informatie op maat te bieden. Een "cookie" is een kleine hoeveelheid informatie die een website naar de browser van de gebruiker kan sturen en die wordt opgeslagen op zijn of haar harde schijf zodat het geselecteerde profiel tijdens een bezoek op die website wordt opgeslagen. Er zij aan herinnerd dat gebruikers hun browsersoftware zo kunnen instellen dat ze worden geïnformeerd wanneer een webserver "cookies" wil plaatsen. 

Om de kwaliteit van de service te verbeteren en te verifiëren dat de informatie correct is, worden telefoongesprekken met onze diensten mogelijk opgenomen. In overeenstemming met de bepalingen van de wet van 6 januari 1978, geamendeerd op 6 augustus 2004, hebt u het recht de over u opgeslagen gegevens te bekijken, recht te zetten en u ertegen te verzetten door contact op te nemen met reclamations.clients@lafrancaise-group.com.

9. Intellectuele eigendom

De site (vorm en inhoud), te weten:
            (i)  het geheel van de documenten (teksten, foto's, tekeningen enz.) die deel uitmaken van of geïntegreerd zijn in de pagina's ervan, 
            (ii) het geheel van distinctieve tekenen (merk, foto's, logo's enz.), is de exclusieve eigendom van de Groep LA FRANÇAISE of, in sommige gevallen, van derden die de Groep LA FRANÇAISE de toestemming hebben gegeven hun materiaal voor de site te gebruiken. 

10. Hyperlinks

De onderhavige site kan verschillende links bevatten naar andere sites van de Groep LA FRANÇAISE. Bovendien kan de site links bevatten naar sites die worden geredigeerd door derden. De Groep LA FRANÇAISE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie, producten of diensten die worden beschreven of aangeboden op websites van derden.

Bovendien is de Groep LA FRANÇAISE niet aansprakelijk voor hyperlinks naar haar eigen Website die geplaatst zijn op internetsites van derden, zelfs wanneer de Groep LA FRANÇAISE het plaatsen van dergelijke hyperlinks heeft toegestaan.

Tot slot verbiedt de Groep LA FRANÇAISE in het algemeen elke persoon het plaatsen van hyperlinks naar een of meer pagina's van de Site zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.     

11. Aansprakelijkheid van de Groep LA FRANÇAISE

Zowel de Groep LA FRANÇAISE als haar bijdragers streven ernaar de informatie op deze site accuraat en actueel te houden. De Groep behoudt zich het recht voor de inhoud of de presentatie op elk moment en zonder voorafgaande mededeling te wijzigen. Ze kunnen echter geen garantie geven over de inhoud van de site of garanderen dat deze niet is gewijzigd door derden (hacking, virussen enz.). 

De Groep LA FRANÇAISE, alle vennootschappen die er deel van uitmaken en haar bijdragers kunnen bovendien niet (direct of indirect) aansprakelijk worden gesteld voor vertraging, fouten of weglatingen met betrekking tot de inhoud van deze pagina's of het mogelijke gebruik ervan door enig persoon of voor enige onderbreking of niet-beschikbaarheid van de site.  

De Groep LA FRANÇAISE, alle vennootschappen die er deel van uitmaken en haar bijdragers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze site. De informatie op de onderhavige Website mag niet worden gekopieerd, gepubliceerd of verspreid (noch deels, noch in zijn geheel) aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Groep LA FRANÇAISE.   

12. Goedkeuringen van de vennootschappen van de Groep La Française

CD Partenaires
CD Partenaires, Verzekeringstussenpersoon, vergund door het Registre des Intermédiaires en Assurance onder het nr. ORIAS 07022729 op 2 juli 2013 (ORIAS - 1, rue Jules Lefebvre 75331 Paris cedex 09).

La Française AM Finance Services
La Française AM Finance Services, investeringsmaatschappij vergund door CECEI onder het nummer 18673 X (ACP Banque de France - 61 rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09) - Professional Card verstrekt door de Parijse politieprefectuur - Vastgoedtransactie nummer T11960.

La Française AM International.
LFI is vergund door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (commissie van toezicht op de financiële sector, CSSF - 283, route d’Arlon L-1150 Luxemburg) sinds 10 maart 2008.

La Française Bank Succursale de Paris
Franse tak van La Française Bank - RCS Paris 793 724 873 - 128, boulevard Raspail 75006 Parijs.

La Française Investment Solutions
Beheersmaatschappij vergund door de Autorité des Marchés Financiers (Franse autoriteit voor effecten en markten) onder het nr. GP 13000004 op 12 februari 2013 (AMF - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex)

La Française Asset Management
Beheersmaatschappij vergund door de Autorité des Marchés Financiers (Franse autoriteit voor effecten en markten) onder het nr. GP 97076 op 1 juli 1997 (AMF - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex). 

La Française Real Estate Managers
La Française Real Estate Managers, beheersmaatschappij vergund door de Autorité des Marchés Financiers (Franse autoriteit voor effecten en markten) onder het nr. GP 07000038 op 26 juni 2007 (AMF - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex). Professional Card verstrekt door de Parijse politieprefectuur - Vastgoedtransactie T12056.

La Française Real Estate Partners
La Française Real Estate Partners is houder van de kaart voor Vastgoedtransactie nr. T15840 en de kaart Vastgoedbeheer nr. G6396. 

La Française Inflection Point
La Française Inflection Point, beheersmaatschappij vergund door de Autorité des Marchés Financiers (Franse autoriteit voor effecten en markten) onder het nr. GP 97055 op 30 juni 1997 (AMF - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex).

New Alpha Asset Management
New Alpha Asset Management vergund door de Autorité des Marchés Financiers (Franse autoriteit voor effecten en markten) onder het nr. GP-05000001 op (AMF - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex)

De groep La Française biedt toegang tot de expertise van een aantal beheermaatschappijen wereldwijd. Om u de meest relevante informatie te kunnen bieden, hebben we een interface ontwikkeld om ons volledige aanbod voor te stellen voor uw profiel en uw land van woonplaats.

Identificatie

1
Land
2
Taal
3
Profiel

Uw woonland

Uw taal

Uw profiel

Door verder te surfen op deze website, accepteert u het gebruik van cookies conform ons privacybeleid. Meer informatie. Meer weten.